Portrait sketch: Gustav Vasa

Portrait sketch Gustav Vasa